Προπτυχιακό - Εξοπλισμός των Οδών

Ό,τι θα θέλατε να ξέρατε σχετικά με τα είδη, τις ιδιότητες, τα τεχνικά χαρακτηριστικά και την τοποθέτηση πάσης φύσεως Συστημάτων Εξοπλισμού των Οδών, θα το βρείτε εδώ. Στηθαία, Διαγραμμίσεις, Πινακίδες Σήμανσης, Πινακίδες Μεταβλητών Μηνυμάτων, Φωτεινοί Σηματοδότες, Εργοταξιακή Σήμανση, Φωτισμός, Ηχοπετάσματα κλπ. παρουσιάζονται και αναλύονται διεξοδικά σε αυτήν τη Διπλωματική Εργασία. 

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΟΔΩΝ (Ολοκληρωμένη)
Ολόκληρη η Διπλωματική Εργασία σχετικά με τα Συστήματα Εξοπλισμού των Οδών. Εκπονήθηκε κατά το Ακαδημαϊκό Έτος 2002-'03 από τους Δ. Τσανακτσίδη και Δ. Τσίτσουλα, υπό την επίβλεψη του Καθηγητή του Εργαστηρίου Οδοποιΐας του Α.Π.Θ. Α. Μουρατίδη. Ειδικότερα, καλύπτονται τα παρακάτω πεδία:

Συστήματα Αναχαίτισης Οχημάτων - Στηθαία Ασφαλείας
Οριζόντια Σήμανση Οδών - Διαγραμμίσεις Οδοστρωμάτων
Κάθετη Σήμανση Οδών - Πινακίδες Σήμανσης
Κάθετη Σήμανση Οδών - Πινακίδες Μεταβλητών Μηνυμάτων (VMS)
Φωτεινή Σηματοδότηση
Προσωρινός Εξοπλισμός σε Περιοχές Εκτέλεσης Έργων
Ηλεκτροφωτισμός Οδών
Ηχοπετάσματα
Συστήματα Παρακολούθησης Κυκλοφορίας
Αντιθαμβωτικές Διατάξεις
Οριοδείκτες Οδών
Τηλέφωνα Ανάγκης
Συστήματα Θέρμανσης Καταστρωμάτων Γεφυρών
Κριτική Ανάλυση Υπαρχόντων Συστημάτων Εξοπλισμού(7,45 MB)

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΝΑΧΑΙΤΙΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ - ΣΤΗΘΑΙΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
Στο Κεφάλαιο αυτό μεταξύ άλλων αναφέρεται ο τρόπος της δυναμικής συμπεριφοράς των σύγχρονων στηθαίων, περιγράφονται αναλυτικά τα είδη τους και παρατίθενται οδηγίες σχετικά με την επιλογή και τοποθέτηση του κατάλληλου είδους στηθαίου για κάθε περίσταση.


(1,65 MB)

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2: ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ ΣΗΜΑΝΣΗ ΟΔΩΝ - ΔΙΑΓΡΑΜΜΙΣΕΙΣ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΩΝ
Στο Κεφάλαιο αυτό περιγράφονται τα συστήματα οριζόντιας σήμανσης, ήτοι οι διαγραμμίσεις και οι ανακλαστήρες οδοστρώματος. Δίνονται οι μορφές και τα γεωμετρικά στοιχεία των διαγραμμίσεων, σχολιάζονται οι επιθυμητές τους ιδιότητες και παρατίθενται τα υλικά που χρησιμοποιούνται, καθώς και οι μέθοδοι εφαρμογής τους στο οδόστρωμα.


(644 ΚΒ)

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3: ΚΑΘΕΤΗ ΣΗΜΑΝΣΗ ΟΔΩΝ - ΠΙΝΑΚΙΔΕΣ ΣΗΜΑΝΣΗΣ
Το Κεφάλαιο αυτό ασχολείται με το υπόλοιπο τμήμα της σήμανσης, δηλαδή την κάθετη, και ειδικότερα με τις συνήθεις πινακίδες των οδών. Παρουσιάζονται τα είδη και οι διαστάσεις των σημάτων που χρησιμοποιούνται στην Ελλάδα, καθώς και τεχνικά στοιχεία που τα αφορούν. Πραγματοποιείται μία εκτενής ανάλυση σχετικά με τη βασική απαίτηση από τις πινακίδες σήμανσης, δηλαδή την ορατότητα υπό οποιεσδήποτε συνθήκες, και επιχειρείται μία ανασκόπηση ορισμένων βασικών αρχών σχετικά με την τοποθέτησή τους, στην αναζήτηση μίας ολοένα και πιο αποτελεσματικής σήμανσης.


(634 KB)

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4: ΚΑΘΕΤΗ ΣΗΜΑΝΣΗ ΟΔΩΝ - ΠΙΝΑΚΙΔΕΣ ΜΕΤΑΒΛΗΤΩΝ ΜΗΝΥΜΑΤΩΝ (VMS)
Σε αντιστοιχία με το προηγούμενο, το Κεφάλαιο αυτό αναφέρεται στις πινακίδες μεταβλητών μηνυμάτων, ένα νέο στοιχείο εξοπλισμού, όπου περιγράφεται η φύση και ο χαρακτήρας της μεταβλητής σήμανσης και δίνεται το πεδίο εφαρμογής της. Επίσης, περιγράφονται τα είδη, τα τεχνικά χαρακτηριστικά και η τοποθέτηση των εν λόγω πινακίδων, ενώ επισκοπούνται διάφορες αναζητήσεις σχετικά με την κατάλληλη διαμόρφωση και παρουσίαση των μεταβλητών μηνυμάτων.


(636 KB)

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5: ΦΩΤΕΙΝΗ ΣΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ
Σε αυτό το Κεφάλαιο, που ασχολείται με τους φωτεινούς σηματοδότες, αναφέρονται τα διάφορα συστήματα σηματοδότησης, παρατίθενται τα διάφορα είδη, οι επιθυμητές ιδιότητες και τα προβλήματα των φωτεινών ενδείξεων, καθώς επίσης και οι θέσεις και διατάξεις στήριξης των κεφαλών, ενώ περιγράφεται αναλυτικά η δομή και τα στοιχεία που απαρτίζουν την κεφαλή του σηματοδότη.


(521 KB)

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6: ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΣΕ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΩΝ
Το Κεφάλαιο αυτό πραγματεύεται τον προσωρινό εξοπλισμό των περιοχών εκτέλεσης έργων σε οδούς, με ιδιαίτερη έμφαση στην προσωρινή σήμανση και σηματοδότηση. Παρατίθενται ορισμένα γενικά στοιχεία σχετικά με τη μορφή και τις απαιτήσεις των εν λόγω περιοχών, αναφέρονται τα είδη και ο σκοπός του προσωρινού εξοπλισμού και πραγματοποιείται μία εκτενής ανάλυση σχετικά με τη σήμανση, οριζόντια και κάθετη, καθώς και με τη σηματοδότηση.


(661 KB)

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7: ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΣ ΟΔΩΝ
Στο Κεφάλαιο αυτό θίγεται ο φωτισμός των οδών, με αναφορά στα επιθυμητά σημεία που χρίζουν φωτισμού κατά τη διάρκεια της νύχτας και τις αντίστοιχες απαιτήσεις τους σε φωτομετρικές ιδιότητες, δίνονται τεχνικά στοιχεία σχετικά με τα φωτιστικά σώματα, παρουσιάζονται μερικές βασικές αρχές σχετικά με την τοποθέτηση των στύλων ηλεκτροφωτισμού και περιγράφονται σε συντομία τα συστήματα διαχείρισης φωτισμού των οδών.


(578 KB)

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8: ΗΧΟΠΕΤΑΣΜΑΤΑ
Στο Κεφάλαιο αυτό πραγματοποιείται μία σύντομη, αλλά περιεκτική περιγραφή των ηχοπετασμάτων για οδούς.


(849 KB)

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9: ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ
Στο Κεφάλαιο αυτό πραγματοποιείται μία σύντομη, αλλα περιεκτική περιγραφή των διαφόρων συστημάτων παρακολούθησης της κυκλοφορίας με σκοπό τη λήψη κυκλοφοριακών δεδομένων και την επιτήρηση.


(402 KB)

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 10: ΛΟΙΠΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ
Σε αυτό το Κεφάλαιο παρατίθενται στοιχεία σχετικά με ορισμένα λοιπά στοιχεία εξοπλισμού των οδών, και ειδικότερα τα αντιθαμβωτικά πετάσματα, τους οριοδείκτες, τα τηλέφωνα ανάγκης και τα συστήματα θέρμανσης καταστρωμάτων γεφυρών.


(687 KB)

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 11: ΚΡΙΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΥΠΑΡΧΟΝΤΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΟΔΩΝ
Στο τελευταίο αυτό Κεφάλαιο λαμβάνει χώρα η παρουσίαση μερικών περιπτώσεων εξοπλισμού εφαρμοσμένων στην πράξη, σε διάφορα σημεία των ελληνικών υπεραστικών και αστικών οδικών δικτύων. Σκοπός της παρουσίασης αυτής είναι η παράθεση ολοκληρωμένων λύσεων, αλλά και η άσκηση κριτικής στον εξοπλισμό της σύγχρονης ελληνικής πραγματικότητας.

(1,41 MB)

 
 
  Δημήτρης Τσανακτσίδης, mail@tsanak.gr