Ακαδημαϊκές Εργασίες

Σε αυτήν τη σελίδα παρατίθενται διάφορες εργασίες από τις ακαδημαϊκές μου σπουδές.


   

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΟΔΩΝ (πλήρες)
Διπλωματική Εργασία (2003)

Καλύπτονται τα παρακάτω πεδία:


Συστήματα Αναχαίτισης Οχημάτων - Στηθαία Ασφαλείας
Οριζόντια Σήμανση Οδών - Διαγραμμίσεις Οδοστρωμάτων
Κάθετη Σήμανση Οδών - Πινακίδες Σήμανσης
Κάθετη Σήμανση Οδών - Πινακίδες Μεταβλητών Μηνυμάτων
Φωτεινή Σηματοδότηση
Προσωρινός Εξοπλισμός σε Περιοχές Εκτέλεσης Έργων
Ηλεκτροφωτισμός Οδών
Ηχοπετάσματα
Συστήματα Παρακολούθησης Κυκλοφορίας
Λοιπά Συστήματα Εξοπλισμού Οδών
Κριτική Ανάλυση Υπαρχόντων Συστημάτων Εξοπλισμού Οδών


 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΟΔΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία (2004)


 

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΚΑΙ ΚΡΙΤΙΚΟΣ ΣΧΟΛΙΑΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑΣ ΟΔΙΚΟΥ ΑΞΟΝΑ ΣΙΑΤΙΣΤΑΣ - ΚΡΥΣΤΑΛΛΟΠΗΓΗΣ
Μεταπτυχιακή Εργασία (2004)


 

ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΗΣ - ΕΦΑΡΜΟΓΗ
Μεταπτυχιακή Εργασία (2004)


 

ΕΡΕΥΝΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ
Μεταπτυχιακή Εργασία (2004)


 

Σύνοψη επίσκεψης σε εργοτάξια του ΟΣΕ
Μεταπτυχιακή Εργασία (2004)

 
 
 
  © 2004- Δημήτρης Τσανακτσίδης, mail@tsanak.gr